About ortivuszz

This author has not yet filled in any details.
So far ortivuszz has created 315 blog entries.

Västra Götalandsregionen förlänger avtalet för ”IT-stöd för hjärtsjukvård”

15-07-10|

Västra Götalandsregionen upphandlade 2011 ”IT-stöd för hjärtsjukvård” (Mequal) för att öka kvaliteten på hjärtsjukvården. Avtalsperiod var på 4 år och regionen har nu valt att förlänga avtalet i 2 år med start 2015-07-01 till ett totalt värde av 8.3 MSEK. Mequal är en IT-lösning som stödjer den dagliga verksamheten, säkerställer vårdkvaliteten och ökar följsamheten till såväl [...]

Ny CFO i Ortivus AB

15-06-22|

Jonas Wennersten har utsetts till ny CFO för Ortivus AB. Jonas Wennersten kommer närmast från rollen som interim Senior Business Controller, Frösunda Omsorg AB. Jonas Wennersten har mångårig erfarenhet som Ekonomichef och CFO i olika tjänsteföretag. Tillträde kommer att ske per den 10 augusti 2015. Nuvarande CFO Leif Carlsson har upprätthållit tjänsten som inhyrd interim manager. [...]

Kommuniké från Ortivus AB (publ) årsstämma den 29 april 2015

15-04-29|

ÅrsredovisningÅrsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse lades fram och resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen fastställdes. AnsvarsfrihetStämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. ArvodenStämman beslutade om att ett arvode om sammanlagt 750.000 kronor (f.å 880.000 kronor) skulle utgå till styrelsen att fördelas med 300.000 kronor till ordföranden (f.å. 400.000 kronor) och med 150.000 [...]

Delårsrapport januari – mars 2015

15-04-29|

FÖRSTA KVARTALET 2015 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 21,3 (15,4) MSEK Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 0,5 (1,9) MSEK. Justerat för valutakursdifferenser uppgick EBIT till 2,4 MSEK Resultatet efter skatt uppgick till 0,2 MSEK (1,9) MSEK Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -9,1 (-1,0) MSEK Resultatet efter skatt per aktie för kvartalet före/efter utspädning uppgick [...]

KALLELSE till årsstämma i Ortivus AB (publ) den 29 april 2015

15-03-27|

Aktieägarna i Ortivus AB (publ), 556259-1205, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 29 april 2015 kl. 1300 i bolagets lokaler på Karlsrovägen 2 D i Danderyd. Rätt att delta på stämman Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall: -      dels vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per torsdagen [...]

Ortivus årsredovisning tillgänglig

15-03-20|

Ortivus AB:s årsredovisning för 2014 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.ortivus.se/sv/ar2014. Årsredovisningen distribueras till de aktieägare och andra som uttryckligen begärt att få denna. Den kan även beställas från Ortivus på adressen:Ortivus AB, att: Leif Carlsson, Box 713, 182 17 Danderyd, eller via e-post till info@ortivus.se. För ytterligare information, var vänlig kontakta:Carl [...]

Bokslutskommuniké januari – december 2014

15-02-17|

FJÄRDE KVARTALET 2014 Omsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 17,9 (8,2) MSEK Rörelseresultatet EBIT exklusive organisatoriska engångskostnader uppgick till -1,8 (-6,9) MSEK och inklusive dessa kostnader -3,7 (-6,9) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -3,8 MSEK (-6,9) MSEK Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 16,5 (-1,9) MSEK Resultatet efter skatt per aktie för kvartalet före/efter [...]

Ny CFO i Ortivus AB

15-01-28|

Jeanette Elm, CFO sedan 2012, har valt att lämna Ortivus, och Leif Carlsson har utsetts till tf. CFO för Ortivus AB och påbörjar sin tjänst, som inhyrd interim manager, den 1 februari. I uppdraget ingår även att rekrytera en ny CFO till Ortivus. Leif Carlsson har mångårig erfarenhet som CFO i flera börsnoterade företag och har [...]

Gävleborg uppgraderar MobiMed Smart

14-12-18|

Gävleborgs läns landsting har lagt en order på uppgradering av hårdvara och mjukvara till MobiMed Smart i 29 ambulanser, till ett värde av 2,7 MSEK. ”Gävleborg har på kort tid valt att uppgradera både CoroNet och MobiMed Smart, vilket innebär att de fortsätter att säkerställa patientsäkerheten med ett sammanhängande övervakningssystem, från det att patienten hämtas av [...]

Landstingen i Uppsala och Gävle uppgraderar CoroNet

14-11-10|

Uppsala Läns Landsting har lagt en order på utbyte av hårdvara till CoroNet på tre avdelningar på Akademiska sjukhuset i Uppsala, till ett värde av 3 MSEK. Tidigare i oktober tilldelades Ortivus av Landstinget i Gävleborg, i en förhandlad upphandling utan föregående annonsering, en order på uppgradering av sin CoroNet installation på HIA, avdelning 105 och [...]