About ortivuszz

This author has not yet filled in any details.
So far ortivuszz has created 328 blog entries.

Kommuniké från Ortivus AB (publ) årsstämma den 29 april 2014

14-04-29|

ÅrsredovisningÅrsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse lades fram och resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen fastställdes. AnsvarsfrihetStämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. ArvodenStämman beslutade om oförändrat styrelsearvode i förhållande till föregående år innebärande ett sammanlagt arvode på 880.000 kronor att fördelas med 400.000 kronor till ordföranden och med 160.000 kronor vardera till [...]

Delårsrapport januari – mars 2014

14-04-29|

FÖRSTA KVARTALET 2014 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 15,4 (10,0) MSEK Rörelseresultatet EBIT uppgick till 1,9 (-1,8) MSEK Resultatet efter skatt uppgick till 1,9 MSEK (-1,8) MSEK Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,0 (-2,0) MSEK Resultatet efter skatt per aktie för kvartalet före/efter utspädning uppgick till 0,09 (-0,09) Under kvartalet erhölls två ordrar [...]

KALLELSE till årsstämma i Ortivus AB (publ) den 29 april 2014

14-03-28|

Aktieägarna i Ortivus AB (publ), 556259-1205, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 29 april 2014 kl. 1300 i bolagets lokaler på Karlsrovägen 2 D i Danderyd. Rätt att deltaga på stämman Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall: -    dels vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per onsdagen [...]

Ortivus årsredovisning tillgänglig

14-03-14|

Ortivus AB:s årsredovisning för 2013 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.ortivus.se/sv/ar2013/. Årsredovisningen distribueras till de aktieägare och andra som uttryckligen begärt att få denna. Den kan även beställas från Ortivus på adressen:Ortivus AB, att: Jeanette Elm, Box 713, 182 17 Danderyd, eller via e-post till info@ortivus.se. För ytterligare information, var vänlig kontakta: [...]

Valberedningens förslag till ny styrelse i Ortivus AB

14-03-14|

Valberedningen kommer vid årsstämman att föreslå att styrelsen skall bestå av fyra stycken ledamöter. Valberedningen föreslår omval av samtliga medlemmar i styrelsen för Ortivus AB - Anna Söderblom, Peter Edwall, Jon Risfelt och Crister Stjernfelt. Valberedningens övriga förslag och mer detaljerade motivering presenteras i kallelsen till årsstämman.    För ytterligare information kontakta: Crister Stjernfelt styrelseordförande Ortivus [...]

Landstinget i Uppsala uppgraderar till MobiMed Smart

14-03-13|

Landstinget i Uppsala har lagt en order på att uppgradera sin MobiMed 3.0 installation till MobiMed Smart. De har även lagt en beställning på ny hårdvara. Ordern omfattar 18 ambulanser och har ett värde på ca 2 MSEK.             För ytterligare information kontakta: Carl Ekvall, VD, Ortivus AB, tel +46 (0)703 832 012, www.ortivus.com Ortivus AB [...]

Ortivus AB lämnar in ansökan om överprövning av SLLs tilldelningsbeslut

14-02-25|

Stockholms Läns Landsting (SLL) har genomfört en upphandling avseende informationssystem för framtida prehospital plattform (FRAPP-systemet) i Stockholms läns landsting. Enligt tilldelningsbeslut har leverantören CSC offererat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Detta trots ett pris som är mer än 50 % högre än det som offererats av Ortivus. Ortivus AB anser att upphandlingen strider mot Lagen om [...]

Bokslutskommuniké januari – december 2013

14-02-07|

FJÄRDE KVARTALET 2013 Omsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 8,2 (14,0) MSEK Rörelseresultatet EBIT uppgick till -6,9 (-1,8) MSEK Resultatet efter skatt uppgick till -6,9 MSEK (-1,9) MSEK Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,9 (5,4) MSEK Resultatet efter skatt per aktie för kvartalet före/efter utspädning uppgick till -0,33 (0,09) I december undertecknades leveransavtal med [...]

Ökning av aktiekapital i Ortivus AB under januari 2014

14-01-31|

Till följd av utnyttjande av 55.000 st teckningsoptioner i Ortivus under december månad 2013 har Ortivus aktiekapital under januari månad 2014 ökat från 30.000.000 SEK till 30.079.678,63 SEK fördelat på 55.000 stycken nya B-aktier. Det totala antalet aktier i bolaget uppgår därmed till 20.763.188, varav 1.108.055 utgör A-aktier och 19.654.733 utgör B aktier. Varje A- aktie [...]

Landstinget i Dalarna uppgraderar till MobiMed Smart

14-01-30|

Landstinget i Dalarna har lagt en beställning på att uppgradera sin MobiMed 3.0 installation till MobiMed Smart. De har även lagt en beställning på ny hårdvara. Ordern omfattar 37 ambulanser och har ett värde på ca 3 MSEK. Tidigare under hösten valde även Jämtlands Läns Landsting att uppgradera sina 25 ambulanser från MobiMed 3.0 till MobiMed [...]