About ortivuszz

This author has not yet filled in any details.
So far ortivuszz has created 359 blog entries.

Reidar Gårdebäck utsedd till ny vd för Ortivus

19-06-13|

Styrelsen för Ortivus AB har beslutat utse Reidar Gårdebäck till ny verkställande direktör för Ortivus AB från och med 5 augusti 2019. Vid samma tidpunkt återgår Lars Höst, som sedan sommaren 2018 verkat som tillförordnad verkställande direktör, till sin roll som CFO för Ortivus AB. Reidar Gårdebäck har över 25 års erfarenhet från marknadsföring och försäljning [...]

Reidar Gårdebäck appointed new CEO of Ortivus

19-06-13|

The Board of Directors of Ortivus AB has decided to appoint Reidar Gårdebäck as new Managing Director of Ortivus AB effective from August 5, 2019. At the same time, Lars Höst, who since the summer of 2018 serves as acting CEO, return to his role as CFO for Ortivus AB. Reidar Gårdebäck has more than 25 [...]

Ortivus AB (publ) (”Ortivus”) genomför en riktad nyemission- tillförs 15 MSEK

19-05-17|

Styrelsen för Ortivus AB (publ) har med stöd av bemyndigande från årsstämman 2019 beslutat om en nyemission omfattande 7 500 000 nya B-aktier riktad till ett mindre antal särskilt utvalda investerare. Totalt inbringar nyemissionen 15 MSEK före emissionskostnader. De nya aktierna emitteras till en teckningskurs motsvarande 2 kronor per aktie. Teckningskursen har fastställts på marknadsmässig grund och motsvarar [...]

Kommuniké från Ortivus AB (publ) årsstämma den 6 maj 2019

19-05-07|

Aktieägarna i Ortivus AB (publ) höll årsstämma måndagen den 6 maj 2019 i Danderyd. Här följer ett sammandrag av de viktigaste besluten som fattades på stämman. Årsredovisning Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse lades fram och resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen fastställdes. Ansvarsfrihet Stämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. Arvoden Stämman [...]

Delårsrapport för perioden januari – mars 2019 Ortivus AB (publ)

19-05-03|

Ortivus vinner ny kund i Nordirland värt 32 MSEK JANUARI – MARS 2019 Nettoomsättningen uppgick till 11,6 (12,3) MSEK. EBITDA uppgick till -4,4 (-1,1) MSEK, rensat för engångskostnader -1,7 (-1,1) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till -5,8 (-3,6) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -6,0 (-3,8) MSEK. Resultatet efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till [...]

Ökning av aktiekapitalet i Ortivus AB under april 2019

19-04-30|

Ortivus genomförde i februari-mars 2019 en till 100 % fulltecknad företrädesemission omfattande sammanlagt 5.662.687 st nya B aktier. Företrädesemissionen beslutades av styrelsen den 23 januari 2019 och som därefter godkändes av den extra bolagsstämman den 18 februari 2019. Av företrädesemissionen registrerades 4.249.972 st nya B-aktier hos Bolagsverket unders mars 2019 och resterande 1.412.715 nya B-aktier registrerades [...]

KALLELSE till årsstämma i Ortivus AB (publ) den 6 maj 2019

19-04-03|

Aktieägarna i Ortivus AB (publ), 556259–1205, kallas härmed till årsstämma måndagen den 6 maj 2019 kl. 16.00. Årsstämman äger rum på QuickOffice kontorshotell (konferensrum Lyktan) med adress Svärdvägen 21 i Danderyd. Rätt att delta på stämman Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall: - dels vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som Euroclear [...]

Ökning av aktiekapitalet i Ortivus AB under mars 2019

19-03-29|

Av företrädesemissionen omfattande sammanlagt 5.662.687 st nya B aktier, som beslutades av styrelsen den 23 januari 2019 och som godkändes av den extra bolagsstämman den 18 februari 2019, har 4.249.972 st B-aktier blivit registrerade hos Bolagsverket. Till följd härav har Ortivus aktiekapital ökat med 1.487.490,20 kronor till 12.388.163,55 kronor. Det totala antalet aktier i bolaget uppgår [...]

Sista dag för handel i BTA I i Oritvus AB (publ)

19-03-26|

Av företrädesemissionen omfattande sammanlagt 5 662 687 st nya B aktier, har 4 249 972 st B-aktier blivit registrerade hos Bolagsverket. Sista dag för handel i Ortivus AB:s BTA I (betalda tecknade aktier) är den 28 mars 2019. Stoppdag hos Euroclear är den 1 april 2019 och de nya B-aktierna beräknas bokas ut på respektive aktieägares [...]

Ortivus tilldelas ett kontrakt motsvarande £2,7 miljoner gällande leverans av ambulansjournal till Nordirland

19-03-22|

Ortivus har av Northern Ireland Ambulance Service HSC Trust (NIAS) tilldelats ett kontrakt beträffande leverans av MobiMed journalsystem till Nordirlands akutsjukvård. Leveransen gäller mjukvara, hårdvara och support av systemet från Ortivus och gäller hela Nordirlands ambulansverksamhet som hanterar 17 000 patienter per månad och har cirka 300 fordon. Leveransen omfattar installation och service & support och ordervärdet [...]