Kommuniké från Ortivus AB (publ) årsstämma den 3 maj 2018

18-05-03|

Aktieägarna i Ortivus AB (publ) höll årsstämma torsdagen den 3 maj 2018 i Danderyd. Här följer ett sammandrag av de viktigaste besluten som fattades på stämman. Årsredovisning Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse lades fram och resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen fastställdes. Ansvarsfrihet Stämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. Arvoden Stämman [...]

Ledande befattningshavare förvärvar köpoptioner av B-aktier i Ortivus

18-05-03|

Styrelsen i Ortivus har idag informerats av bolagets huvudägare, Ponderus Invest AB, att ledande befattningshavare och styrelseledamöter i Ortivus har förvärvat köpoptioner på B-aktier utställda av Ponderus Invest AB. "Det är mycket glädjande att samtliga personer som erbjudits att förvärva köpoptioner har valt att teckna sådana. Detta engagemang är mycket positivt för bolaget och dess framtida [...]

Steve Pinnell joins Ortivus

18-05-02|

We are happy to introduce a new co-worker to our UK-team. Mr. Steve Pinnell will join the sales and marketing department with a responsibility for new customers (UK Sales and Delivery Director) with the emphasis on new UK clients and also partly internationally. Steve has extensive experience from our industry, directly from his tenure at Safe [...]