Västra Götalandsregionen förlänger avtalet för IT-stöd i hjärtsjukvården

17-07-20|

Västra Götalandsregionen har valt att förlänga kontraktet med Ortivus gällande IT-stöd för regionens hjärtsjukvård. Systemet ”Mequal” är ett beslutstödssystem för diagnos och behandling av hjärtpatienter och licensen omfattar användning på regionens samtliga hjärtkliniker. Förlängningen gäller perioden 1/7-2017 till och med 30/6-2019 och uppgår till ca 4,0 MSEK per år inklusive avtalsenlig indexjustering. Totalt ordervärde uppskattas till [...]

Ortivus AB (publ) offentliggör prospekt avseende upptagande till handelav nyemitterade aktier

17-07-18|

Styrelsen för Ortivus AB (publ) ("Ortivus" eller ”Bolaget”) har upprättat ett prospekt avseende upptagande till handel av de 554 227 nya A-aktier och 9 827 366 nya B-aktier som emitterades i nyemissionen beslutad vid extra bolagsstämma den 12 maj 2017 i Ortivus AB (publ) (”Nyemissionen”). Prospektet har godkänts av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på bolagets [...]

Ortivus AB (publ) senarelägger första dag för handel med nyemitteradeaktier till tredje veckan i juli 2017

17-07-12|

Tidigare har kommunicerats att handeln med de nya aktierna som emitterades i nyemissionen beslutad vid extra bolagsstämma den 12 maj 2017 i Ortivus AB (publ) skulle påbörjas under innevarande vecka, det vill säga andra veckan i juli 2017. Nu beräknas första dag för handeln av dessa aktier förskjutas till nästkommande vecka, av administrativa skäl, det vill [...]

Ortivus AB:s (publ) ökning av aktiekapital under juni 2017

17-07-05|

Till följd av utnyttjande av företrädesemission, beslutad vid den extra bolagsstämman den 12 maj 2017, har Ortivus aktiekapital under juni månad ökat från 14 534 231 SEK till 21 558 006 SEK. Det är en ökning med 7 023 775 SEK fördelat på 537 043 stycken nya A-aktier och 9 496 921 stycken nya B-aktier. Av beslutad företrädesemission har 97% blivit registrerat [...]