Kommuniké från Ortivus AB (publ) årsstämma den 29 april 2015

15-04-29|

ÅrsredovisningÅrsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse lades fram och resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen fastställdes. AnsvarsfrihetStämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. ArvodenStämman beslutade om att ett arvode om sammanlagt 750.000 kronor (f.å 880.000 kronor) skulle utgå till styrelsen att fördelas med 300.000 kronor till ordföranden (f.å. 400.000 kronor) och med 150.000 [...]

Delårsrapport januari – mars 2015

15-04-29|

FÖRSTA KVARTALET 2015 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 21,3 (15,4) MSEK Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 0,5 (1,9) MSEK. Justerat för valutakursdifferenser uppgick EBIT till 2,4 MSEK Resultatet efter skatt uppgick till 0,2 MSEK (1,9) MSEK Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -9,1 (-1,0) MSEK Resultatet efter skatt per aktie för kvartalet före/efter utspädning uppgick [...]