Bokslutskommuniké januari – december 2014

15-02-17|

FJÄRDE KVARTALET 2014 Omsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 17,9 (8,2) MSEK Rörelseresultatet EBIT exklusive organisatoriska engångskostnader uppgick till -1,8 (-6,9) MSEK och inklusive dessa kostnader -3,7 (-6,9) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -3,8 MSEK (-6,9) MSEK Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 16,5 (-1,9) MSEK Resultatet efter skatt per aktie för kvartalet före/efter [...]