Kommuniké från Ortivus AB (publ) årsstämma den 29 april 2014

14-04-29|

ÅrsredovisningÅrsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse lades fram och resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen fastställdes. AnsvarsfrihetStämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. ArvodenStämman beslutade om oförändrat styrelsearvode i förhållande till föregående år innebärande ett sammanlagt arvode på 880.000 kronor att fördelas med 400.000 kronor till ordföranden och med 160.000 kronor vardera till [...]

Delårsrapport januari – mars 2014

14-04-29|

FÖRSTA KVARTALET 2014 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 15,4 (10,0) MSEK Rörelseresultatet EBIT uppgick till 1,9 (-1,8) MSEK Resultatet efter skatt uppgick till 1,9 MSEK (-1,8) MSEK Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,0 (-2,0) MSEK Resultatet efter skatt per aktie för kvartalet före/efter utspädning uppgick till 0,09 (-0,09) Under kvartalet erhölls två ordrar [...]