Delårsrapport januari – mars 2013

13-04-30|

FÖRSTA KVARTALET 2013 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 10,0 (8,7) MSEK Rörelseresultatet EBIT uppgick till -1,8 (-3,1) MSEK Resultatet efter skatt uppgick till -1,8 MSEK (-3,0) MSEK Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2,0 (-0,9) MSEK Resultatet efter skatt per aktie för kvartalet före/efter utspädning uppgick till -0,09 (-0,15) VD har ordet Ortivus fortsätter [...]

Kommuniké från Ortivus AB (publ) årsstämma den 19 april 2013

13-04-19|

ÅrsredovisningÅrsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse lades fram och resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen fastställdes. AnsvarsfrihetStämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. ArvodenStämman beslutade om oförändrat styrelsearvode i förhållande till föregående år innebärande ett sammanlagt arvode på 880.000 kronor att fördelas med 400.000 kronor till ordföranden och med 160.000 kronor vardera till [...]