Bokslutskommuniké januari-december 2012

13-02-08|

Fjärde kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 14,0 (14,0) MSEK. Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -1,8 (-12,2) MSEK.Rörelseresultat för kvartal 4 2011 belastades av omstruktureringskostnader med -7,5 MSEK. Resultat efter skatt uppgick till -1,9 (-12,0) MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5,4 (-6,4) MSEK. Resultatet efter skatt per aktie för kvartalet före och efter utspädning uppgick [...]