Sahlgrenska Universitetssjukhuset väljer Ortivus nya plattform MobiMed Smart

12-05-29|

Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg har lagt en order på MobiMed Smart till sina 28 ambulanser. Värdet på ordern är 5,7 MSEK. Lösningen inkluderar avancerad vitalmonitorering som idag används på kardiologkliniker. Den modulära plattformen MobiMed Smart ger även möjlighet att i framtiden på ett enkelt sätt lägga till funktionaliteter såsom vårdkedjor och triagering. – Att ett ledande [...]

Kommuniké från Ortivus AB (publ) årsstämma den 3 maj 2012

12-05-03|

 ÅrsredovisningÅrsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse lades fram och resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen fastställdes. AnsvarsfrihetStämman beslutade att lämna ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. ArvodenStyrelsearvodet fastställdes till sammanlagt 880.000 kronor att fördelas med 400.000 kronor till ordföranden och med 160.000 kronor vardera till övriga ledamöter i styrelsen som inte är anställda i [...]