Delårsrapport januari-mars 2012

12-04-20|

Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 8,7 (16,0) MSEK. Resultatet efter skatt per aktie för kvartalet före och efter utspädning uppgick till –0,15 (-0,24). Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -3,1 (-5,0) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till –3,0 (−4,9) MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -0,9 (-3,7) MSEK. Soliditeten 31 mars uppgick till 41 (82)%. [...]

Ny CFO i Ortivus AB

12-04-12|

Jeanette Elm har utsetts till ny CFO för Ortivus AB. Jeanette Elm kommer närmast från rollen som Group Accounting Manager för Actic AB. Jeanette Elm har gedigen erfarenhet inom redovisning, administration, finans och affärscontrolling från flera bolag. Tillträde kommer att ske per den 1 juli 2012. Nuvarande CFO Leif Carlsson har upprätthållit tjänsten som inhyrd interim [...]

Ortivus årsredovisning tillgänglig

12-04-02|

Ortivus AB:s årsredovisning för 2011 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.ortivus.se. Årsredovisningen distribueras till de aktieägare och andra som uttryckligen begärt att få denna. Den kan även beställas från Ortivus på adressen:Ortivus AB, att: Leif Carlsson, Box 713, 182 17 Danderyd, eller via e-post till info@ortivus.se. För ytterligare information, var vänlig kontakta: [...]

Kallelse till årsstämma i Ortivus AB (publ) den 3 maj 2012

12-04-02|

Aktieägarna i Ortivus AB (publ), 556259-1205, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 3 maj 2012 kl. 1500 i bolagets lokaler på Karlsrovägen 2 D i Danderyd. Rätt att deltaga på stämman Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall: -      dels vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per torsdagen [...]