Kommuniké från extra bolagsstämma i Ortivus AB (publ) den 31 maj 2011

11-05-31|

Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för täckning av förlustStämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att minska aktiekapitalet med 73 540 940 kronor för täckning av förlust. Stämman beslutade att minskningen av aktiekapitalet skall ske utan indragning av aktier. Styrelsens förslag till beslut om minskning av reservfonden för täckning av förlustStämman beslutade, i [...]

Kommuniké från Ortivus AB (publ) årsstämma den 4 maj 2011

11-05-04|

Årsredovisning Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse lades fram och resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen fastställdes. Ansvarsfrihet Stämman beslutade att lämna ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. Arvoden Styrelsearvodet fastställdes till sammanlagt 1.040.000 kronor att fördelas med 400.000 kronor till ordföranden och med 160.000 kronor vardera till övriga ledamöter i styrelsen som inte [...]

Styrelsen i Ortivus AB (publ) har idag beslutat att kalla till extra bolagsstämma

11-05-04|

Styrelsen i Ortivus AB (publ) har idag beslutat att kalla till extra bolagsstämma och föreslå bolagsstämman att minska aktiekapitalet och reservfonden för täckning av förlust. Den extra bolagsstämman kommer att hållas klockan 09.00 tisdagen den 31 maj 2011 och kallelse kommer att utfärdas senast måndagen den 9 maj 2011. För ytterligare information, var vänlig kontakta: Crister [...]