Delårsrapport  januari − mars 2011*)

11-04-15|

Nettoomsättningen uppgick till 16,0 (10,1) MSEK.  Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader uppgick till -5,0 (-7,6) MSEK och inklusive omstruktureringskostnader till –5,0 (-8,3) MSEK.  Resultatet efter skatt uppgick till –4,9 (−8,7) MSEK.  Resultatet efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till –0,24 (−0,42) SEK.  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3,7 (-7,4) MSEK. Soliditeten 31 mars [...]

Ortivus årsredovisning tillgänglig

11-04-01|

Ortivus årsredovisning tillgänglig Ortivus AB:s årsredovisning för 2010 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.ortivus.se. Den tryckta versionen av årsredovisningen distribueras till de aktieägare och andra som uttryckligen begärt att få denna. Den kan även beställas från Ortivus på adressen:Ortivus AB, att: Magnus Nordgren, Box 713, 182 17 Danderyd, via fax +46 8 [...]

KALLELSE till årsstämma i Ortivus AB (publ) den 4 maj 2011

11-04-01|

Aktieägarna i Ortivus AB (publ), 556259-1205, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 4 maj 2011 kl. 1500 i bolagets lokaler på Karlsrovägen 2 D i Danderyd. Rätt att deltaga på stämman Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall: -  dels vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per torsdagen [...]