Bokslutskommuniké januari − december 2010*)

11-02-21|

Fortsatt tillväxt Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 18,7 (19,4) MSEK och för året till 47,7 (37,7) MSEK. Rörelseresultatet under kvartalet exklusive omstruktureringskostnader uppgick till -4,3 (-6,2) MSEK och inklusive omstruktureringskostnader till –4,3 (-6,4) MSEK. Rörelseresultatet för året exklusive omstruktureringskostnader uppgick till -27,9 (-35,4) MSEK och inklusive omstruktureringskostnader –32,6 (-37,0) MSEK. Resultatet efter skatt under kvartalet uppgick [...]