Ledningens teckning av optioner i Ortivus AB (publ)

10-05-27|

Utifrån årsstämmans beslut den 3 maj 2010 har samtliga personer i ledningen i Ortivus AB nu fullt ut tecknat de av årsstämman allokerade teckningsoptionerna.VD Jan B Anderssons och CFO Magnus Nordgrens innehav är nu 300.000 st respektive 100.000 st teckningsoptioner i bolagets B-aktier.  VD Jan B Andersson är även innehavare till 40.000 st B-aktier i Ortivus [...]

Kommuniké från Ortivus AB (publ) årsstämma den 3 maj 2010

10-05-03|

Årsredovisning Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse lades fram och resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen fastställdes. Ansvarsfrihet Stämman beslutade att lämna ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktö-ren. Arvoden Styrelsearvodet fastställdes till sammanlagt 1.190.000 kronor att fördelas med 550.000 kronor till ordföranden och med 160.000 kronor vardera till övriga ledamöter i styrelsen som inte [...]