Delårsrapport januari − mars 2010

10-04-22|

• Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet uppgick till 10,1 (5,9) MSEK. • Rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet uppgick till −8,3 (−10,2) MSEK. • Resultat efter skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till -8,7 (−10,4) MSEK. • Kassaflödet uppgick till -0,1 (-1,2) MSEK och soliditeten per 31 mars 2010 uppgick till 82% (57%). • Resultat per aktie från kvarvarande verksamhet [...]

KALLELSE till årsstämma i Ortivus AB (publ) den 3 maj 2010

10-04-01|

Aktieägarna i Ortivus AB (publ), 556259-1205, kallas härmed till årsstämma måndagen den 3 maj 2010 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Karlsrovägen 2D i Danderyd. Rätt att deltaga på stämman Aktieägare som önskar deltaga på årsstämman skall: - dels vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB (tidi-gare VPC) gör per [...]