KALLELSE till extra bolagsstämma i Ortivus AB (publ) den 8 mars 2010

10-02-22|

Aktieägarna i Ortivus AB (publ), 556259-1205, kallas härmed till extra bolagsstämma mån-dagen den 8 mars 2010 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Karlsrovägen 2 D i Danderyd. Rätt att deltaga på stämman Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman skall: - dels vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som Euroclear AB (f.d. VPC) gör [...]

Bokslutskommuniké januari − december 2009

10-02-19|

• Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 35,6 (23,6) MSEK och för året till 105,0 (83,1) MSEK. • Rörelseresultatet under kvartalet exklusive omstruktureringskostnader uppgick till 0,7 (−12,9) MSEK och inklusive omstruktureringskostnader till -2,0 (-24,6) MSEK. Rörelseresultatet för året exklusive omstruktureringskostnader uppgick till -14,9 (-31,3) MSEK och inklusive omstruktureringskostnader -17,6 (-41,9) MSEK. • Resultatet efter skatt under kvartalet [...]

ORTIVUS FOKUSERAR PÅ KÄRNVERKSAMHETEN

10-02-18|

Ortivus strategiska inriktning Ortivus kärnverksamhet har sedan bolagets grundades 1985, varit inriktad på övervaknings­lösningar för patienter inom akut- och hjärtsjukvård. Verk­sam­heten har under åren utvecklats och breddats inom såväl det produkt- och tjänsteutbud Ortivus erbjuder som den geografiska marknad Ortivus verkar på. Efter en strategiöversyn redan 2008 beslutade styrelsen att fokusera Ortivus vidareutveckling på kärnverksamheten. Bolagets [...]

ORTIVUS KALLAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

10-02-18|

Styrelsen i Ortivus AB har beslutat kalla till extra stämma den 8 mars kl 14.00 för beslut kring avyttring av koncernens nordamerikanska dotterbolag samt beslut om optionsprogram. Kallelse kommer ske genom sedvanliga kanaler och ytterligare information kommer också finnas tillgänglig på företagets hemsida www.ortivus.com För ytterligare information: Jon Risfelt, Styrelseordförande, Ortivus, tel. 08-446 45 00, mobil [...]

Ortivus fokuserar på kärnverksamheten – avyttrar dotterbolagen i Nordamerika. Köpeskilling uppgår till ca 83 MSEK.

10-02-18|

I enlighet med fastlagd strategi att koncentrera bolagets verksamhet till dess huvudområde, dvs. utveckling och försäljning av produkter och tjänster för kliniska mobila beslutsstöd till sjukvården, avyttras nu det amerikanska dotterbolaget. Denna verksamhet har, till skillnad från övriga delar av Ortivus, varit inriktad på försäljning av administrativa system för polis-, brandförsvars- och ambulansorganisationer. ”Med den här [...]

Ortivus utrustar den spanska ambulansorganisationen 061 Baleares med det kliniska beslutsstödet MobiMed

10-02-10|

Tillsammans med sin spanska partner Dextro Medica har Ortivus vunnit en order om att utrusta organisationen Baleares 061 med MobiMed. 061 Baleares, med totalt 50 ambulanser, ansvarar för ambulanssjukvården på öarna Mallorca, Menorca och Ibiza. I ett första steg kommer 12 ambulanser att utrustas med MobiMed. 061 Baleares inför MobiMed för att förbättra samarbete och processer [...]