Kommuniké från Ortivus AB (publ) årsstämma den 6 maj 2009

09-05-06|

Årsredovisning Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse lades fram och resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen fastställdes. Ansvarsfrihet Stämman beslutade att lämna ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktö-rerna. Arvoden Styrelsearvodet fastställdes till sammanlagt 1.470.000 kronor att fördelas med 750.000 kronor till ordföranden, med 160.000 kronor vardera till övriga ledamöter i styrelsen, samt med 80.000 [...]

Delårsrapport januari−mars 2009

09-05-06|

• Nettoomsättningen uppgick till 23,0 (16,9) MSEK. • Rörelseresultatet uppgick till −6,5 (−10,8) MSEK. • Resultat efter skatt uppgick till −5,5 (−11,7) MSEK. • Kassaflödet uppgick till -1,2 (-3,3) MSEK och soliditeten uppgick till 57 % (58 %) • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till −0,27 (−0,56) SEK. • Västra Götalands Sjukvårdsregion har [...]