Västra Götalandsregionen väljer Ortivus MobiMed till 110 ambulanser

09-02-26|

Ortivus har, inom ramen för en upphandling av ”Telemedicinsk utrustning för ambulansverksamheten”, av Västra Götalandsregionen tilldelats beslut om ramavtal för att utrusta regionens Ambulanssjukvård med Ortivus MobiMed lösning som möjliggör effektivare, snabbare och säkrare vård av patienten. Totalt finns 110 ambulanser i regionen. Avtalet kommer att löpa i 5 år med möjlighet till förlängning, och omfattar [...]

2009-02-23 Ortivus Bokslutskommuniké jan-dec 2008

09-02-23|

STARK POSITION PÅ SVAG MARKNAD • Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 23,6 (27,4) och för året till 83,1 (101,9) MSEK. • Rörelseresultat under kvartalet exklusive engångsnedskrivningar och omstruktureringskostnader uppgick till -12,9 (-8,2) och inklusive engångsposterna till -24,6 (-26,9) MSEK. Rörelseresultat för året exklusive engångsnedskrivningar och omstruktureringskostnader uppgick till -31,3 (-25,6) MSEK, samt justerat för kurseffekter i [...]

Ortivus MobiMed räddar liv i Stormarn, Tyskland

09-02-19|

Det tyska sjukhuset Amalie-Sieveking Krankenhaus i den norra delen av Hamburg-regionen, och som ingår i Albertinen gruppen, har tillsammans med ambulans-organisationen i Stormarn ingått avtal med Ortivus om att köpa det pre-hospitala telemedicin, beslutsstöds- och dokumentationssystemet MobiMed. Köpet innebär den första kommersiella installationen av MobiMed på den tyska marknaden. Ortivus MobiMed stödjer s.k. ”fast track” behandlingsprocesser [...]