2008-11-20 Ortivus presenterar elektronisk patientjournal enligt tysk DIVI-standard för Ortivus pre-hospitala e-Health lösning MobiMed

08-11-20|

På Medica 2008 presenterar Ortivus för första gången en tysk version av MobiMeds elektroniska patientjournal. Denna motsvarar de riktlinjer som den tyska interdisciplinära intensivvårdsorganisationen – DIVI fastställt. Den elektroniska patientjournalen är en integrerad del av Ortivus pre-hospitala e-Health lösning MobiMed som också erbjuder möjlighet till kontinuerlig patientövervakning och överföring av vitaldata till sjukhus, checklistor, chat etc. [...]

2008-11-19 Ortivus Delårsrapport jan – sep 2008

08-11-19|

• Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 23,7 (22,9) och för perioden januari till september till 59,5 (74,5) MSEK. • Rörelseresultatet under kvartalet uppgick till -1,5 (−12,1) MSEK och för perioden januari till september till -17,3(-23,8) MSEK. • Resultat efter skatt för kvarvarande verksamhet under kvartalet uppgick till -4,1 (−11,5) MSEK och för perioden januari till september [...]

2008-11-13 Ortivus valberedning utsedd

08-11-13|

I enlighet med beslut vid bolagsstämman den 5 maj 2008 har medlemmarna i valberedningen utsetts. Följande personer kommer att ingå i valberedningen: Peter Edwall Caroline af Ugglas, Livförsäkringsaktiebolaget Skandia Ragnhild Wiborg, Pecunia Jan Lundström, Bliwa Jon Risfelt, styrelseordförande För ytterligare information: Jon Risfelt, styrelseordförande, Ortivus, mobil + 46 734 34 33 32