2008-06-27 Kommuniké från extra bolagsstämma i Ortivus AB (publ)

08-06-27|

Extra bolagsstämma i Ortivus AB beslutade idag att godkänna styrelsens förslag av den 12 juni att ge ut 500.000 st teckningsoptioner samt att dessa överlåts till bolagets VD och andra ledande befattningshavare inom Ortivus AB på i huvudsak följande villkor: • Teckningsoptionernas löptid är från den 7 juli 2008 fram till och med den 30 juni [...]

2008-06-12 Kallelse till extra bolagsstämma i Ortivus AB 27 juni 2008

08-06-12|

Aktieägarna i Ortivus AB (publ), 556259-1205, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 27 juni 2008 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Karlsrovägen 2 D i Danderyd. Rätt att deltaga på stämman Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman skall: - dels vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som VPC AB gör per fredagen [...]

2008-06-02 Ortivus partner drar sig ur engelska IT-projektet ”Connecting for Health”

08-06-02|

Som tidigare kommunicerats har Fujitsu valt Ortivus som leverantör av elektronisk patientjournal (ePR) inom ramen för det engelska Connecting for Health-projektet (CfH). Fujitsu i sin tur är så kallad ”local service provider” (LSP) för södra England till projektets huvudman National Health Service (NHS). Fujitsu och NHS har under en tid förhandlat om en omstart av projektet, [...]