2008-05-29 Ny VD och vice VD i Ortivus AB

08-05-29|

Jan B Andersson har utsetts till ny VD för Ortivus AB. Jan B Andersson kommer närmast från posten som chef för TietoEnators skandinaviska Healthcare-verksamhet. Jan B Andersson har lång erfarenhet från svensk och internationell verksamhet inom främst IT och Healthcare, och har verkat i såväl större som mindre organisationer. Tillträde kommer att ske under hösten. Samtidigt [...]

2008-05-14 Ortivus AB och Schiller AG samarbetar inom ambulanssjukvård; lanserar unik produktkombination och marknadssamarbete

08-05-14|

Det finns inom EMS-området idag ett konstant växande behov av informations- och kommunikationslösningar inklusive telemedicin, dokumentation såsom ambulansjournal, och annan informationshantering. Ortivus MobiMed är idag en av de mest heltäckande lösningarna för att hantera dessa behov. Utöver detta behöver ambulanspersonal också kvalificerade möjligheter till övervakning och defibrillering; funktioner som måste uppfyllas utan att samtidigt addera mer [...]

2008-05-05 Kommuniké från årsstämma i Ortivus AB (publ)

08-05-05|

Vid stämman beslutades: * Att fastställa resultat- och balansräkning i moderbolag och koncern för verksamhetsåret 2007 * Att någon utdelning inte skulle ske, och att till årsstämmans förfogande stående medel om -22 056 219 kronor balanseras i ny räkning * Att ansvarsfrihet beviljades åt styrelsen och verkställande direktör * Att antalet styrelseledamöter skall vara sex stycken, [...]

2008-05-05 Ortivus inrättar ett Advisory Board

08-05-05|

Som ett komplement i företagets långsiktiga strategiska arbete har Ortivus beslutat att inrätta ett Advisory Board. Medlemmar till rådet kommer att tillsättas löpande under året, och ges inledningsvis en tyngdpunkt kring moderbolagets produkter. Sammankallande i rådet blir Akbar Seddigh, grundare av bolaget och tillika i många år dess VD och styrelseordförande. ”Vi ser det som en [...]

2008-05-05 Ortivus vinner viktig CoroNet-affär i Italien

08-05-05|

Ortivus partner i Italien, et medical devices, har vunnit en viktig order om cirka 1 MSEK för att utrusta ett nytt specialistcenter för hjärtrehabilitering i närheten av den italienska staden Massa. Ordern omfattar ett medelstort system som täcker all övergripande funktionalitet i CoroNet. Specialistcentret i Massa tillhör ett privat vårdbolag med totalt 28 centra och över [...]

2008-05-05 Delårsrapport januari-mars 2008

08-05-05|

• Omsättningen uppgick till 31,3 (33,3) MSEK. • Rörelseresultatet uppgick till -9,9 (–10,7) MSEK • Resultat efter skatt uppgick till -11,0 (–11,1) MSEK. • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,53 (–0,54) SEK. • Rörelsekostnaderna exklusive aktivering av utvecklingsutgifter minskade med 20%. Viktiga händelser efter rapporttidens utgång • Ortivus tar upp lån om [...]

2008-05-01 Ortivus AB Årsredovisning

08-05-01|

Årsredovisning 2007 för Ortivus AB finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.ortivus.com. För ytterligare information: Per Bourn, CFO, telefon 08-446 45 00 alt. Mobil 0733-33 99 90, eller E-post; förnamn.efternamn@ortivus.com Besök även www.ortivus.com