2008-04-25 Ny CFO för Ortivus

08-04-25|

Ortivus CFO Per Bourn kommer på egen begäran att lämna Ortivus efter sommaren. Håkan Cranning, idag bolagets koncernredovisningschef, har utnämnts till ny CFO per den 1 juli. Håkan Cranning är civilekonom med lång erfarenhet som revisor från en av de större revisionsbyråerna, och har varit anställd på Ortivus sedan början av 2006. För ytterligare information: Bengt [...]

2008-04-15 Ortivus AB (publ) förstärker likviditeten genom syndikerat lån

08-04-15|

Ortivus kommer under 2008 att fortsätta arbetet med en översyn av affärsstrategi och koncernstruktur för att säkerställa långsiktig lönsamhet. Inom ramen för detta arbete och i syfte att stärka likviditeten och därmed bolagets handlingsfrihet, har bolagets styrelse per den 15 april 2008 beslutat att uppta ett syndikerat lån uppgående till 25 MSEK från några av bolagets [...]

Kallelse till årsstämma i Ortivus AB (publ) den 5 maj 2008

08-04-03|

Aktieägarna i Ortivus AB (publ), 556259-1205, kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2008 kl. 1500 i Spårvägshallarna (Konfe-rens), Birger Jarlsgatan 57 A i Stockholm. Rätt att deltaga på stämman Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall: - dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast måndagen den 28 april 2008 - [...]