Ortivus AB Bokslutskommuniké 2007

08-02-19|

• Omsättningen uppgick till 162,4 (199,8) MSEK. • Rörelseresultatet uppgick till –53,9 (–128,4) MSEK. • Nedskrivningar av immateriella tillgångar belastade tillsammans med omstruktureringskostnader rörelseresultatet med 31,0 (82,0) MSEK. • Rörelseresultatet exklusive nedskrivningar och omstruktureringskostnader uppgick till –22,9 (–46,4) MSEK. • Resultat efter skatt uppgick till –61,3 (–149,2) MSEK. • Resultat per aktie uppgick till -2,96 (–8,51) [...]