Kommuniké från Ortivus ABs (publ) ordinarie bolagsstämma den 8 maj 2007

07-05-09|

Vid stämman beslutades: - att fastställa resultat- och balansräkning i moderbolag och koncern för verksamhetsåret 2006. - att någon utdelning inte skulle ske och att till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel kronor 37 134 434, balanseras i ny räkning. - att ansvarsfrihet beviljades åt styrelsen och verkställande direktör. - att antalet styrelseledamöter skall bestå av sju ledamöter [...]

Delårsrapport januari–mars 2007

07-05-08|

• Omsättningen uppgick till 33,3 (64,4) MSEK. • Rörelseresultatet uppgick till –10,7 (–4,2) MSEK. • Resultat efter skatt uppgick till –11,1 (–3,1) MSEK. • Resultat per aktie uppgick till -0,54 (–0,21) SEK. • Resultatet för 2007 kommer att bli negativt, dock bättre än för 2006 exklusive nedskrivningar av engångskaraktär. Viktiga händelser efter rapportperioden • Ortivus erhåller [...]

Ortivus får sin första order i det brittiska Connecting for Health-projektet

07-05-03|

Som Ortivus kommunicerade via ett pressmeddelande den 3 maj 2006 är Ortivus Fujitsu Services ”Preferred Supplier” (förstahandsval av leverantör) av ambulansjournaler till en av landets fem sjukvårdregioner. Uppskattningsvis kommer 800 ambulanser och 400 akutbilar att utrustas med MobiMed-systemet. Projektet är en del av National Health Services (NHS) omfattande IT-satsning Connecting for Health i Storbritannien. “Vi är [...]