Bokslutskommmuniké januari-december 2006

07-02-23|

• Omsättningen ökade med 15% till 199,8 (173,6) MSEK, för jämförbara enheter en ökning med 3%. • Fördröjd internationalisering, försenade produktlanseringar samt omstrukturering belastade resultatet kraftigt. • Nedskrivningar av goodwill och immateriella tillgångar belastade tillsammans med omstruktureringskostnader rörelseresultatet med 82,0 (6,9) MSEK. • Rörelseresultatet uppgick till –128,4 (–21,8) MSEK. • Resultat efter skatt uppgick till –149,2 [...]

Ortivus reviderar prognos för fjärde kvartalet 2006

07-02-02|

Ortivus tidigare prognos om positivt resultat för det fjärde kvartalet (exklusive omstruktureringskostnader) kommer inte att infrias. Försäljningsutfallet för det fjärde kvartalet var lägre än väntat, huvudsakligen på grund av att ett flertal leveranser har förskjutits över årsskiftet. Utvecklingen av CoroNet har krävt större resurser än planerat. Satsningarna på MobiMed ePR (elektronisk patientjournal) fortgår, inte minst inom [...]