Ortivus AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma

06-05-22|

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC förda aktieboken torsdagen den 1 juni 2006, dels anmäla sitt deltagande till Ortivus AB, Box 713, 182 17 Danderyd, telefon 08-446 45 00, telefax 08-446 45 09, e-post info@ortivus.com, senast torsdagen den 1 juni 2006 klockan 16.00. Vid anmälan bör namn, personnummer/organisationsnummer, [...]

Delårsrapport januari – mars 2006

06-05-19|

Stark försäljningstillväxt i linje med ny strategi • Omsättningen ökade med 162% till 64,4 (24,6) MSEK, för jämförbara enheter en ökning med 73%. • Rörelseresultatet uppgick till –4,2 (–1,1) MSEK. • Resultatet efter skatt uppgick till –3,1 (0,2) MSEK. • Resultat per aktie uppgick till –0,23 (0,01) SEK. Viktiga händelser efter rapportperioden • Ortivus vald leverantör [...]

Ortivus fullföljer offensiv satsning via nyemission

06-05-19|

• Ortivus har under den senaste tiden haft ett flertal viktiga kommersiella framgångar inom ramen för sin nya strategi, vilka har skapat en plattform för framtida tillväxt. • Framgångarna karaktäriseras bland annat av att Ortivus är vald leverantör i Storbritannien som del av världens största IT-satsning inom sjukvården (”Connecting for Health”), har uppnått en ledande marknadsposition [...]

Ny order på CoroNet: Ortivus dominerar den svenska marknaden för kardiologiska övervakningssystem

06-05-15|

Ortivus har fått en order att utrusta kardiologen vid Uppsala Akademiska sjukhus med hjärtövervakningssystemet CoroNet. Ordersumman är initialt 6,1 miljoner SEK. Leverans kommer att ske med start tredje kvartalet 2006. Möjligheten till mobilitet samt överskådliga och intuitiva användargränssnitt är några av de faktorer som omnämns i tilldelningsbeslutet. Lanseringen av CoroNet har varit mycket framgångsrik: Karolinska Universitetssjukhuset, [...]

Ortivus utvald leverantör till ett av världens största IT-projekt inom sjukvård

06-05-03|

Fujitsu Services har utsett Ortivus som ”Preferred Supplier” (förstahandval av leverantör) av ambulansapplikationer till en av landets fem sjukvårdregioner. Leveransen sker inom ramarna för Storbritanniens och dess statliga organisation National Health Services stora IT-satsning Connecting for Health. Arbetet med att utforma avtalets återstående kommersiella och ekonomiska villkor fortskrider under en period framöver. Avtalet innebär att Ortivus [...]