Kommuniké från Ortivus ABs (publ) ordinarie bolagsstämma den 4 april 2006

06-04-05|

I sitt anförande inför Årsstämman framhöll VD de stora framgångarna för det nyutvecklade CoroNet-systemet för övervakning och diagnos av hjärtsjuka patienter. Vidare berörde VD den av styrelsen beslutade förvärvsstrategin inom ramen för Ortivus-koncernens 3-årsplan. Internationaliseringen av bolagets produkter samt fullföljandet av fortsatta förvärv aktualiserar en översyn och utvärdering av bolagets kort- och långsiktiga finansiering. Vid stämman [...]