Bokslutskommuniké Januari – december 2004

05-02-18|

• Omsättningen uppgick till MSEK 140,8 (175,2), en minskning med 20 % jämfört med föregående år. Nedgången beror på att det mångåriga samarbetsavtalet med Philips vid halvårsskiftet övergått till att vara icke-exklusivt. • Rörelseresultatet för året uppgick till MSEK 15,1 (14,6) och resultatet efter finansiella poster till MSEK 18,6 (16,5). • Resultatet efter skatt uppgick till [...]