Kommuniké från Ortivus ABs (publ) ordinarie bolagsstämma den 25 mars 2004

04-03-26|

Kommuniké från Ortivus ABs (publ) ordinarie bolagsstämma den 25 mars 2004 Vid stämman beslutades: - att fastställa resultat- och balansräkning i moderbolag och koncern för verksamhetsåret 2003. - att någon utdelning inte skulle ske och att till bolagsstämmans förfogande stående medel om 40.102.770 kronor, efter avräkning av årets förlust om kronor 1.407.070, skulle balanseras i ny [...]

Flaggningsmeddelande Ortivus AB (publ)

04-03-15|

Flaggningsmeddelande Ortivus AB (publ) För kännedom meddelas att Arrow Partners LP, en amerikansk fond, per den 12 mars 2004 förvärvat 365.000 aktier av serie A i Ortivus AB motsvarande 2,6% av kapitalet och 17,8% av rösterna. Arrow Partners LP äger efter nuvarande förvärv 365.000 A-aktier och 498.800 B-aktier motsvarande 6,3% av det totala kapitalet och 20,3% [...]