Kommuniké från Ortivus ABs (publ) bolagsstämma den 28 april 2003

03-04-29|

Kommuniké från Ortivus ABs (publ) bolagsstämma den 28 april 2003 Vid stämman beslutades: - att fastställa resultat- och balansräkning i moderbolag och koncern; - att någon utdelning inte skulle ske och att årets vinst om 41.509.840 kronor skulle balanseras i ny räkning; - att ansvarsfrihet beviljades åt styrelsen och verkställande direktören. Dock önskade en minoritet vid [...]

Ortivus AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2003

03-04-28|

Ortivus AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2003 · Omsättningen ökade med 40 % till MSEK 58,7 (41,8). · Rörelseresultatet uppgick till MSEK 11,4 (5,3) och resultatet efter skatt uppgick till MSEK 6,9 (3,5). · Vinsten per aktie uppgick till 0,50 kr (0,25). · Under första kvartalet har beställningar erhållits från Sverige, Storbritannien och Kina av [...]

Förslag till sammansättning av styrelsen i Ortivus AB för fastställande vid ordinarie bolagsstämma i Ortivus AB den 28

03-04-23|

Förslag till sammansättning av styrelsen i Ortivus AB för fastställande vid ordinarie bolagsstämma i Ortivus AB den 28 april 2003. Följande förslag till sammansättning av styrelsen är biträtt av ägare representerande cirka 48 % av kapitalet och 46 % av rösterna i Ortivus AB. Föreslagna till omval; Akbar Seddigh Rolf Lydahl Lennart Ribohn Föreslagna till nyval; [...]